เงื่อนไขการใช้บริการ

วันที่ 01/06/2022


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Kooup

เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้จะกำกับดูแลการใช้บริการเว็บไซต์ (Website) "www.koo-up.com" และแอพพลิเคชั่น (Application) "Kooup" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android") ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง พร้อมกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้อย่างละเอียด การที่ท่านใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดไว้ด้วย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. บทนิยาม

"ข้อกำหนดการใช้บริการ" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Kooup
"นโยบายความเป็นส่วนตัว" หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ในการใช้บริการ Kooup
"บริษัท" หมายถึง บริษัท ฟุกัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) www.koo-up.com รวมถึงแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "Kooup" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")
"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ (Website) www.koo-up.com
"แอพพลิเคชั่น" หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "Kooup" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")
"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
"ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ" หมายถึง ข้อมูลตัวของผู้ใช้บริการ อาทิเช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล การศึกษา ความชอบ และรูปภาพ ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่บริษัทกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องแจ้งแก่บริษัท เพื่อใช้ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
"เหรียญ" หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อรับบริการตามที่กำหนดจากบริษัท
ข้อ 2. ขอบเขตของข้อกำหนดการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ทำขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ โดยข้อกำหนดการใช้บริการจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนี้ เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทได้ หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ การใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทเป็นการแสดงถึงว่าผู้ใช้บริการได้ยืนยันว่ามีอายุผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการตกลงยอมรับและสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิจะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทผ่าน Customer Support ได้ ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการนี้
ข้อ 3. การสมัครสมาชิก

- ผู้ใช้บริการต้องมีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น โดยจะต้องกรอก/แจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการจะต้องกรอก/แจ้ง และรวมถึงรูปภาพของผู้ใช้บริการนั้น จะต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น ห้ามกรอก/แจ้ง หรือใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือนำรูปภาพของบุคคลอื่นมาใช้แอบอ้าง
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook) หรืออีเมล์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือบัญชีแอปเปิ้ล(Apple ID) หรือบัญชีกูเกิ้ล(Google ID) เพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิก และล็อกอิน (Login) เข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดูแล รักษา และปกป้องบัญชีใช้งานของตนเอง รวมถึงอีเมล์ (E-mail) รหัสผ่าน (password) เบอร์โทรศัพท์ ที่ตนใช้ในการสมัครสมาชิก เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Login) เข้าใช้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป หากข้อมูลดังกล่าวถูกขโมย ถูกแฮ็ก หรือถูกกระทำด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือผู้ใช้บริการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ไปซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าบริษัทจะพิสูจน์เกี่ยวกับการถูกขโมย การถูกแฮ็ก หรือการถูกกระทำด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือการประมาทเลินเล่อ ดังกล่าว ได้หรือไม่ก็ตาม
- บริษัทมีสิทธิที่จะห้ามการเข้าถึงหรือยกเลิกบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ข้อ 4. การยืนยันตัวตน

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีใช้งาน และผู้ใช้บริการต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีใช้งาน โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบด้วยวิธีดังนี้

- ผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้ จนเป็นที่พอใจแก่บริษัท
- ผู้ใช้บริการต้องถ่ายรูปแสดงท่าทางต่าง ๆ ตามที่บริษัทแจ้ง
- ผู้ใช้บริการต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันข้อความ (SMS)
- ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด
หากผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยันตัวตนตามที่บริษัทแจ้งได้ หรือกรณีที่บริษัทตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอันเป็นเท็จแก่บริษัท บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการได้
ข้อ 5. การใช้งาน

- เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนี้ เป็นสื่อสังคมออนไลน์สำหรับให้ผู้ใช้บริการลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการกรอก/แจ้งไว้ จะถูกแสดงให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นเห็นหรือใช้ในการค้นหาได้
- รูปภาพที่ใช้แสดงในแอพพลิเคชั่น ("รูปโปรไฟล์") จะต้องเป็นรูปภาพที่ปรากฏใบหน้าของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยต้องเห็นหน้าชัดเจนและต้องไม่ตกแต่งจนบิดเบือนจากความเป็นจริง และต้องไม่โป๊เปลือยจนเกินความเหมาะสมหรืออนาจาร และต้องไม่ใช้รูปสัตว์หรือสิ่งของ
- บริษัทมีสิทธิลบรูปโปรไฟล์ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมได้ตามวิจารณญาณของบริษัท หากบริษัทลบรูปโปรไฟล์แล้ว บริษัทจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ และหากผู้ใช้บริการถูกลบรูปโปรไฟล์หลายครั้ง บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการได้
- ผู้ใช้บริการสามารถกดถูกใจ หรือส่งข้อความ รูปภาพ หรือสติ๊กเกอร์ เพื่อทำความรู้จักผู้ใช้บริการท่านอื่นได้
- แอพพลิเคชั่นอาจมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้บริการกดเข้าไปอ่านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือกดถูกใจ หรือส่งข้อความหาผู้ใช้บริการท่านอื่น
- ข้อมูลดวงสมพงษ์หรือคำทำนายดวงในแอพพลิเคชั่นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น บริษัทไม่ยืนยันความแม่นยำและความถูกต้อง รวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกับข้อมูลหรือคำทำนายดังกล่าว
- บริษัทมีสิทธิในการเลือกรูปโปรไฟล์ที่จะแสดงในหน้าฟีด (Feed) หรือกำหนดการมองเห็นฟีด (Feed) หรือแสดงให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นที่เข้ามาดูหรือแอบชอบ (กดหัวใจให้) หรือข้อความที่ส่ง
- บริษัทจะพยายามคัดกรองข้อมูล หรือพวกมิจฉาชีพ หรือการกระทำใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอย่างสุดความสามารถ แต่ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงจากผู้ใช้บริการท่านอื่นที่พบเจอกันในแอพพลิเคชั่น
- ผู้ใช้บริการจะต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลติดต่ออื่นใดแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น
- ผู้ใช้บริการตกลงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นหรือบริษัท
- ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และหรือกฎอื่นใดที่กำหนดไว้โดยบริษัทอย่างเคร่งครัด
ข้อ 6. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการถ่ายโอนข้อมูล (Upload) ไปยังแอพพลิเคชั่น

- ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายโอนข้อมูล (Upload) หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแอพพลิเคชั่นได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ชื่อตัว ชื่อสกุล คำแนะนำตัว รูปภาพ ข้อความ ฯลฯ)
- ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการหรือส่งข้อมูล ดังนี้
ก. รูปโป๊หรือรูปอนาจาร
ข. ข้อความอนาจาร คำหยาบ หรือคำดูถูกเหยียดหยาม
ค. ยาเสพติด
ง. การกระทำผิดกฎหมาย
จ. โฆษณา
ฉ. สแปม (Spam)
ช. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) หรือไวรัสอื่นใด
ซ. เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
ฌ. การกระทำ ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันไม่สมควร
- ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนข้อมูล (Upload) เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่ถ่ายโอนข้อมูล (Upload) ข้อมูลที่ท่านถ่ายโอน (Upload) บางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ การใช้งานข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวม เก็บรักษา และใช้งานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- บริษัทมีสิทธิเข้าถึงข้อความ รูปภาพ ที่ผู้ใช้บริการส่งหากันได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือรักษาความปลอดภัย
ข้อ 7. ข้อห้าม

- ห้ามโฆษณาขายสินค้า หรือไลน์แอท (line@) หรือเฟสบุ๊ก (Facebook) หรือการพนัน
- ห้ามส่งข้อความสแปม (Spam)
- ห้ามยืมเงิน ขอเงิน หรือชักชวนลงทุน
- ห้ามขายบริการทางเพศ
- ห้ามกระทำการอื่นใดอันอาจก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น
- ห้ามกระทำการอื่นใดอันเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
ข้อ 8. ฟังก์ชันการใช้งาน การซื้อเหรียญ และการสมัครสมาชิก VIP (Kooup Plus)

- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน เช่น การค้นหาผู้ใช้บริการใกล้เคียง หรือดวงสมพงษ์ หรือการส่งข้อความ หรือกรณีอื่น ๆ ได้ฟรี ตามที่บริษัทกำหนด
- ฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างจะถูกล็อคไว้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการฟังก์ชันการใช้งานนี้ จะต้องใช้เหรียญเพื่อปลดล็อค จึงจะสามารถใช้บริการฟังก์ชันการใช้งานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ฟังก์ชันการใช้งานแต่ละอย่างนั้น จะมีเงื่อนไขการใช้เหรียญและระยะเวลาในการปลดล็อค ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- บริษัทมีสิทธิกำหนดฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน และฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องใช้เหรียญ และจำนวนเหรียญที่ใช้กับฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันใด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน บริษัทจะแจ้งโดยการแสดงข้อความเตือน
- เมื่อผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้บริการจะได้รับเหรียญจำนวนหนึ่งเพื่อใช้บริการฟังก์ชันการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่แอพพลิเคชั่นระบุไว้เพื่อรับเหรียญเพิ่มได้
- ผู้ใช้บริการสามารถซื้อเหรียญได้ โดยราคาของเหรียญจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ราคาของเหรียญดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเป็นสมาชิก VIP ได้ โดยสมาชิก VIP จะสามารถปลดล็อคฟังก์ชันการใช้งานพิเศษที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องใช้เหรียญ รวมถึงฟังก์ชันพิเศษอื่น ๆ ที่มีเฉพาะสมาชิก VIP เท่านั้น
- สมาชิก VIP จะมีวันหมดอายุ ซึ่งเงื่อนไขการใช้งานและราคาของแต่ละแพ็คเกจจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- การสมัครสมาชิก VIP แบบ Subscription จะมีการต่ออายุและหักเงินอัตโนมัติตามช่องทางชำระเงินที่ท่านได้ให้ไว้ ทั้งนี้รายละเอียดการต่ออายุ เช่น ราคา ระยะเวลา และวันที่ต่ออายุ จะถูกระบุและแจ้งให้ทราบไว้อย่างชัดเจนก่อนที่ท่านจะทำการสมัคร
- เหรียญ หรือสถานะของ VIP ที่เหลือไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนกลับเป็นเงินได้
- เหรียญ หรือสถานะของ VIP ไม่สามารถโอนย้ายระหว่างบัญชีการใช้งานได้
- ในกรณีที่บัญชีการใช้งานถูกระงับหรือยกเลิกการใช้งาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในเหรียญและสถานะของ VIP (วันที่เหลือของการเป็น VIP)
- บริษัทมีสิทธิกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน ฟังก์ชันการใช้งานที่จะต้องใช้เหรียญ การได้สิทธิสมาชิก VIP การซื้อเหรียญ การใช้เหรียญ ราคาของแพ็คเกจ หรือเงื่อนไขการใช้งานอื่นใด
ข้อ 9. โฆษณา

- แอพพลิเคชั่นอาจมีการแสดงข้อความโฆษณา ซึ่งโฆษณาดังกล่าวนี้ อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่บริษัทรับจ้างโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณา อาทิเช่น Google Admob, Facebook Audience network หรืออื่น ๆ เป็นต้น
- เนื้อหาและลิงค์ (Link) ข้อความโฆษณา เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโฆษณาแต่เพียง ผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหา และไม่รับรองใด ๆ อันเกี่ยวกับโฆษณาดังกล่าว
ข้อ 10. การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

- เมื่อบริษัทพบเห็นว่า ผู้ใช้บริการกระทำการใดที่ไม่เหมาะสม หรือทำผิดข้อกำหนดการใช้บริการ หรือบริษัทได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้บริการท่านอื่น ("ผู้ใช้บริการที่กระทำผิด") บริษัทมีสิทธิเตือนผู้ใช้บริการนั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เมื่อผู้ใช้บริการนั้นทำการลงชื่อเข้าใช้งาน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะไม่แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการคนดังกล่าวก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทเห็นสมควร
บริษัทมีสิทธิแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการท่านอื่นเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้บริการที่กระทำผิด เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิต อนามัย ทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการท่านอื่นนั้น โดยบริษัทจะใช้ข้อความเตือนดังต่อไปนี้
ก. "สมาชิกท่านนี้ถูกแบน และกำลังถูกตรวจสอบเนื่องจากอาจทำผิดกฎของแอพพลิเคชั่น/เว็บไซต์ โดยการพูดจาอนาจาร พูดจาไม่สุภาพ ด่าทอ ว่าร้าย หากท่านสมาชิกพบเจออีกสามารถกดรีพอร์ทเพื่อแจ้งให้บริษัทดำเนินการบล็อคและตัดสิทธิการใช้งานได้" หรือ
ข. "สมาชิกท่านนี้ถูกแบน และกำลังถูกตรวจสอบเนื่องจากอาจทำผิดกฎของแอพพลิเคชั่น/เว็บไซต์ โดยการโฆษณาขายของ ขายบริการ หรือหลอกให้แอดไลน์เพื่อหาประโยชน์จากท่านสมาชิก หากท่านสมาชิกพบเจออีกสามารถกดรีพอร์ทเพื่อแจ้งให้บริษัทดำเนินการบล็อคและตัดสิทธิการใช้งานได้" หรือ
ค. "สมาชิกท่านนี้ถูกแบน และกำลังถูกตรวจสอบเนื่องจากอาจทำผิดกฎของแอพพลิเคชั่น/เว็บไซต์ โดยการแอบอ้างโปรไฟล์ ขอยืมเงิน หรือเพื่อหาประโยชน์จากสมาชิกท่านอื่น กรุณาใช้ความระมัดระวังในการพูดคุย หากท่านสมาชิกพบเจออีกสามารถกดรีพอร์ทเพื่อแจ้งให้บริษัทดำเนินการบล็อคและตัดสิทธิการใช้งานได้" หรือ
ง. ข้อความอื่นใดในลักษณะที่เป็นการกระทำผิด หรือในลักษณะทำนองเดียวกันกับข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่กระทำผิดตกลงยินยอมให้บริษัทแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการท่านอื่น และไม่ให้ถือว่าการแจ้งเตือนของบริษัทเป็นการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา หรือกฎหมายอื่นใด รวมทั้งผู้ใช้บริการที่กระทำผิดดังกล่าวตกลงสละสิทธิข้อเรียกร้องใด ๆ รวมถึงจะไม่ดำเนินคดีใด ๆ ทั้งทางแพ่งหรืออาญาต่อบริษัทและหรือกรรมการและหรือลูกจ้างของบริษัทและหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการแจ้งเตือนดังกล่าว
- การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายหลัง หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นต่อไป
ข้อ 11. การควบคุมการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

กรณีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายสื่อลามก อนาจาร หรือไม่เหมาะสม บริษัทไม่อนุญาตให้มีการกระทำการดังกล่าวแต่อย่างใด

กรณีการกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม การสื่อสารผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ บริษัทจะมีมาตรการต่อผู้ใช้บริการที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม หรือดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง (Phishing) และการสแปม (Spam) บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้บริการห้ามกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชีการใช้งาน หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการอื่น ๆ ผ่านระบบของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการควรให้เกียรติผู้ใช้บริการอื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นในเชิงพาณิชย์ หากผู้ใช้บริการท่านอื่นดังกล่าวไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัวและการยืนยันตัวตน ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการท่านอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นควรจะเกิดขึ้นบนระบบของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่าย สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเท่านั้น ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อตกลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท

การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น บริษัทถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำของตน ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่นบนระบบเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นจะถูกระงับบัญชีการใช้งาน

การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ระบบเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเพื่อการกระทำใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรืออาญา ทั้งสิ้น
ข้อ 12. การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการสแปม (Spam)

การสร้างบัญชีใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการทุจริต การโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีใช้งานเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีใช้งานทั้งหมดของผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น บริษัทจะไม่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการใด ๆ ที่ทำการละเมิดสิทธิ ทุจริต หรือเบียดเบียนผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว

การขายบัญชี ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชีใช้งานได้
ข้อ 13. ข้อตกลงและการยกเลิกการให้บริการ

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ หรือการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่าบัญชีใช้งานดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการ หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
- บัญชีใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นได้
- ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีใช้งานดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิไม่แจ้งเหตุผลที่ระงับบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทเห็นสมควร
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการแสดงข้อกำหนดการใช้บริการใหม่บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดการใช้บริการใหม่ทันที
ข้อ 14. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ (User Generated Content หรือ "UGC") หมายถึง เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ ในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากบริษัท หรือเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัท

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกถ่ายโอนข้อมูล (Upload) จากผู้ใช้บริการสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการแจ้งให้บริษัทได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ

ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการนั้นไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการอีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชีใช้งาน หรือข้อมูลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลการใช้บริการ เพื่อใช้ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่น ๆ ของบริษัท ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่น Kooup(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)
ข้อ 15. การสงวนสิทธิ์การประกัน

การใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้น เป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ ("as is" basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ ("as available") โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม บริษัทหรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับรองกรณีใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 16. ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

บริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยประมาท โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา ผิดข้อตกลง หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเว้น) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 17. ข้อตกลงอื่น ๆ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น การเข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นในแต่ละครั้งจะถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมในข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุไว้ ซึ่งจะถือตามข้อกำหนดการใช้บริการล่าสุดเป็นสำคัญ ผู้ใช้บริการจึงควรอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดการใช้บริการที่ปรับปรุงล่าสุด
- บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ สติ๊กเกอร์ (Sticker) และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น รวมถึงเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายใต้ "Kooup" ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือกระทำผิดกฎหมายใด ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ใช้บริการนั้นตกลงยอมรับว่าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และผู้ใช้บริการท่านอื่นนั้นตกลงยอมรับว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการท่านนั้น เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการท่านนั้นเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และตกลงจะไม่กล่าวโทษ เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ จัดทำขึ้นและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

Terms and conditions

These terms and conditions ("Terms", "Agreement") are an agreement between Fugang Co., Ltd. ("Fugang Co., Ltd.", "us", "we" or "our") and you ("User", "you" or "your"). This Agreement sets forth the general terms and conditions of your use of the Kooup mobile application and any of its products or services (collectively, "Mobile Application" or "Services").

Accounts and membership

You must be at least 18 years of age to use this Mobile Application. By using this Mobile Application and by agreeing to this Agreement you warrant and represent that you are at least 18 years of age. If you create an account in the Mobile Application, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with it. Providing false contact information of any kind may result in the termination of your account. You must immediately notify us of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. We will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. We may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) if we determine that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage our reputation and goodwill. If we delete your account for the foregoing reasons, you may not re-register for the our Services. We may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.

User content

We do not own any data, information or material, including photographs, emails, messages and other content ("Content") that you submit in the Mobile Application in the course of using the Service. You shall have sole responsibility for the accuracy, quality, integrity, legality, reliability, appropriateness, and intellectual property ownership or right to use of all submitted Content. We may, but have no obligation to, monitor Content in the Mobile Application submitted or created using our Services by you. By posting, uploading or sending Content on Kooup you represent and warrant to us that you have the right to do so, and automatically grant to us a non-exclusive, royalty free, perpetual, worldwide license to use such Content in any way (including, without limitation, editing, copying, modifying, adapting, translating, reformatting, creating derivative works from, incorporating into other works, advertising, distributing and otherwise making available to the general public such Content, whether in whole or in part and in any format or medium currently known or developed in the future). Without limiting any of those representations or warranties, we have the right, though not the obligation, to, in our own sole discretion and without giving you notice, refuse, remove or edit any Content that, in our reasonable opinion, violates any of our policies or is in any way harmful or objectionable.

We have the right to disclose your identity to any third party who is claiming that any Content posted or uploaded by you to our app or site constitutes a violation of their intellectual property rights or of their right to privacy or any other law.

When you upload Content to Kooup it can be accessed and viewed by the general public. If you do not want such Content to be viewed by others, you should not upload it to Kooup.

You may only use other Kooup users’ personal data to the extent that your use of it matches Kooup’s purpose of allowing people to meet one another. You may not use other users' information for commercial purposes, to spam, to harass, or to make unlawful threats. Kooup reserves the right to terminate your account, or prevent access to its features if you misuse other users' information.

Adult content

Please be aware that there may be certain adult or mature content available in the Mobile Application. Where there is mature or adult content, individuals who are less than 18 years of age or are not permitted to access such content under the laws of any applicable jurisdiction may not access such content. If we learn that anyone under the age of 18 seeks to conduct a transaction through the Services, we will require verified parental consent, in accordance with the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 ("COPPA"). Certain areas of the Mobile Application may not be available to children under 18 under any circumstances.

Billing and payments

You shall pay all fees or charges to your account in accordance with the fees, charges, and billing terms in effect at the time a fee or charge is due and payable. Where Services are offered on a free trial basis, payment may be required after free trial period ends, and not when you enter your billing details (which may be required prior to the commencement of the free trial period). If auto-renewal is enabled for the Services you have subscribed for, you will be charged automatically in accordance with the term you selected. If, in our judgment, your purchase constitutes a high risk transaction, we will require you to provide us with a copy of your valid government-issued photo identification, and possibly a copy of a recent bank statement for the credit or debit card used for the purchase. We reserve the right to change products and product pricing at any time. We also reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made.

Accuracy of information

Occasionally there may be information in the Mobile Application that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, availability, promotions and offers. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Mobile Application or on any related Service is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order). We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Mobile Application including, without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Mobile Application should be taken to indicate that all information in the Mobile Application or on any related Service has been modified or updated.

Backups

We are not responsible for Content residing in the Mobile Application. In no event shall we be held liable for any loss of any Content. It is your sole responsibility to maintain appropriate backup of your Content. Notwithstanding the foregoing, on some occasions and in certain circumstances, with absolutely no obligation, we may be able to restore some or all of your data that has been deleted as of a certain date and time when we may have backed up data for our own purposes. We make no guarantee that the data you need will be available.

Links to other mobile applications

Although this Mobile Application may be linked to other mobile applications, we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked mobile application, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their mobile applications. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any mobile application which you access through a link from this Mobile Application. Your linking to any other off-site mobile applications is at your own risk.

Advertisements

During use of the Mobile Application, you may enter into correspondence with or participate in promotions of advertisers or sponsors showing their goods or services through the Mobile Application. Any such activity, and any terms, conditions, warranties or representations associated with such activity, is solely between you and the applicable third-party. We shall have no liability, obligation or responsibility for any such correspondence, purchase or promotion between you and any such third-party.

Prohibited uses

In addition to other terms as set forth in the Agreement, you are prohibited from using the Mobile Application or its Content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related mobile application, other mobile applications, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related mobile application, other mobile applications, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related mobile application for violating any of the prohibited uses.

Intellectual property rights

This Agreement does not transfer from Fugang Co., Ltd. to you any Fugang Co., Ltd. or third-party intellectual property, and all right, title, and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with Fugang Co., Ltd. All trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with our Mobile Application or Services, are trademarks or registered trademarks of Fugang Co., Ltd. or Fugang Co., Ltd. licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with our Mobile Application or Services may be the trademarks of other third parties. Your use of our Mobile Application and Services grants you no right or license to reproduce or otherwise use any Fugang Co., Ltd. or third-party trademarks.

Disclaimer of warranty

You agree that your use of our Mobile Application or Services is solely at your own risk. You agree that such Service is provided on an "as is" and "as available" basis. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. We make no warranty that the Services will meet your requirements, or that the Service will be uninterrupted, timely, secure, or error free; nor do we make any warranty as to the results that may be obtained from the use of the Service or as to the accuracy or reliability of any information obtained through the Service or that defects in the Service will be corrected. You understand and agree that any material and/or data downloaded or otherwise obtained through the use of Service is done at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of such material and/or data. We make no warranty regarding any goods or services purchased or obtained through the Service or any transactions entered into through the Service. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or through the Service shall create any warranty not expressly made herein.

Limitation of liability

To the fullest extent permitted by applicable law, in no event will Fugang Co., Ltd., its affiliates, officers, directors, employees, agents, suppliers or licensors be liable to any person for (a): any indirect, incidental, special, punitive, cover or consequential damages (including, without limitation, damages for lost profits, revenue, sales, goodwill, use or content, impact on business, business interruption, loss of anticipated savings, loss of business opportunity) however caused, under any theory of liability, including, without limitation, contract, tort, warranty, breach of statutory duty, negligence or otherwise, even if Fugang Co., Ltd. has been advised as to the possibility of such damages or could have foreseen such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, the aggregate liability of Fugang Co., Ltd. and its affiliates, officers, employees, agents, suppliers and licensors, relating to the services will be limited to an amount greater of one dollar or any amounts actually paid in cash by you to Fugang Co., Ltd. for the prior one month period prior to the first event or occurrence giving rise to such liability. The limitations and exclusions also apply if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose.

Indemnification

You agree to indemnify and hold Fugang Co., Ltd. and its affiliates, directors, officers, employees, and agents harmless from and against any liabilities, losses, damages or costs, including reasonable attorneys' fees, incurred in connection with or arising from any third-party allegations, claims, actions, disputes, or demands asserted against any of them as a result of or relating to your Content, your use of the Mobile Application or Services or any willful misconduct on your part.

Severability

All rights and restrictions contained in this Agreement may be exercised and shall be applicable and binding only to the extent that they do not violate any applicable laws and are intended to be limited to the extent necessary so that they will not render this Agreement illegal, invalid or unenforceable. If any provision or portion of any provision of this Agreement shall be held to be illegal, invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, it is the intention of the parties that the remaining provisions or portions thereof shall constitute their agreement with respect to the subject matter hereof, and all such remaining provisions or portions thereof shall remain in full force and effect.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Agreement or its policies relating to the Mobile Application or Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Agreement in the Mobile Application. When we do we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Mobile Application after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of these terms

You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By using the Mobile Application or its Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to use or access the Mobile Application and its Services.

Contacting us

If you have any questions about this Agreement, please contact us.
This document was last updated on January 31, 2017

contact@koo-up.com