นโยบายความเป็นส่วนตัว / ประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy / Privacy Notice)

วันที่ 01/06/2022


นโยบายความเป็นส่วนตัว / ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy / Privacy Notice)

บริษัทฟุกัง จำกัดตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเว็บไซต์ (Website) “www.koo-up.com” และแอพพลิเคชั่น (Application) “Kooup” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (“iOS”) และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (“Android”) เป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และมาตรฐานที่กำหนดไว้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการในระยะเวลาเพียงเท่าที่ต้องปฏิบััติตามกฎหมาย หรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

ผู้ใช้บริการที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
ข้อ 1. บทนิยาม

"ข้อกำหนดการใช้บริการ" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Kooup

"บริษัท" หมายถึง บริษัท ฟุกัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) www.koo-up.com รวมถึงแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า “Kooup” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (“iOS”) และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (“Android”)

"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ (Website) www.koo-up.com

"แอพพลิเคชั่น" หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า “Kooup” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (“iOS”) และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (“Android”)

"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

"การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

"พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

2.1. ข้อมูลจาก Facebook, Apple, Google, Huawei และข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน
หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น โดยผ่านทางบัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook), แอปเปิ้ลไอดี (Apple ID), บัญชีกูเกิ้ล (Google ID) หรือบัญชีหัวเว่ย (Huawei ID) บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับผู้ให้บริการบัญชีดังกล่าว ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้บริการนั้นๆ บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลในส่วนนี้รวมถึง ชื่อบัญชี, หมายเลขผู้ใช้(ID), ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email), หมายเลขโทรศัพท์ และรูปโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ

2.2. ข้อมูลโปรไฟล์ที่ใช้ในการหาคู่
บริษัทจะเก็บข้อมูลโปรไฟล์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ตอนสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือตอนที่ผู้ใช้บริการทำการแก้ไขในภายหลัง เพื่อนำไปแสดงในหน้าโปรไฟล์ให้ผู้ใช้บริการคนอื่นเห็นบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง รูปโปรไฟล์ ชื่อที่ใช้ในแอพ วันเกิด คำแนะนำตัว ประเทศและจังหวัดที่อยู่ การศึกษา ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา ส่วนสูง เพศ รูปร่าง สีผิว งานอดิเรก แนวภาพยนต์ที่ชอบ แนวเพลงที่ชอบ ตำแหน่ง GPS (แสดงเป็นระยะห่างแบบไม่ระบุตำแหน่ง) และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3. ข้อมูลการค้นหาคู่ หรือลักษณะคนที่ผู้ใช้สนใจ
เช่น เพศที่สนใจ ช่วงอายุที่สนใจ ระยะห่างที่สนใจ ประเทศ ภาคหรือทวีปที่สนใจ ส่วนสูงที่สนใจ รูปร่างที่สนใจ สีผิวที่สนใจ ระดับการศึกษาที่สนใจ รายได้ที่สนใจ และอาชีพที่สนใจ

2.4. ข้อมูลการกดเข้าไปดูโปรไฟล์และการกดแอบชอบ
เช่น ชื่อคนที่ผู้ใช้บริการกดเข้าไปดูโปรไฟล์หรือกดแอบชอบ วันเวลาที่เข้าไปดูหรือกดแอบชอบ จำนวนคนที่กดแอบชอบผู้ใช้บริการ

2.5. ข้อมูลการสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน (แชท)
เช่น ข้อความที่ส่งหากัน รูปสติ๊กเกอร์ที่ส่งหากัน รูปภาพที่ส่งหากัน รูปถ่ายที่ส่งเพื่อยืนยันตัวตนระหว่างกัน รวมถึง อัตราการตอบกลับหรือการเริ่มคุยก่อนของผู้ใช้บริการเมื่อมีคนทักมาหา

2.6. ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน หรือตรวจสอบความปลอดภัย
เช่น รูปถ่ายเพื่อยืนยันตัว บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะใช้เพียงรูปถ่ายและชื่อที่อยู่บนบัตรในการยืนยันตัวเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะทำการปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ปรากฏบนบัตรก่อนที่จะทำการส่งให้กับบริษัท

2.7 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
บริษัทจะเก็บเพียงแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติการซื้อเหรียญ ประวัติการซื้อKooup plus (VIP) และประวัติการใช้เหรียญเพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นต่าง เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือรหัสอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวเพื่อชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้กรอกไว้เมื่อทำการจ่ายเงินแต่อย่างใด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บและบริหารโดยระบบรับชำระที่ท่านใช้งานอยู่ (เช่น Google, Apple หรือระบบ Online Payment อื่นๆ)

2.8 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เช่น ประวัติการค้นหา ประวัติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หมายเลขไอพี (IP Address)ที่เข้าใช้งาน ประวัติการปัดการ์ด ประวัติการเปิดหน้าจอต่างๆในแอพพลิเคชั่น ประวัติการกดดูโฆษณา ยี่ห้อ รุ่นและระบบปฏิบัติการ ของอุปกรณ์ที่ใช้ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ไอดีการโฆษณา (Advertising ID, IDFA)
ข้อ 3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้บริการ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวล เพื่อวัตถุประสงค์ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ ผลดังต่อไปนี้

3.1. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานเพื่อทำหน้าที่ตามสัญญา
• เพื่อแสดงเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการคนอื่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งอาจจะยังมิได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัท เห็นในหน้าโปรไฟล์ บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเพื่อให้บริการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาคู่ หรือการใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (”ข้อกำหนดการใช้บริการ”) - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.7 ข้อ 2.8
• เพื่อยืนยันตัวตน และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ใช้บริการ - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1
• เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการแนะนำคู่ที่เหมาะสม บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.7 ข้อ 2.8

3.2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง
• เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย หรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับโฆษณา - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.8
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากท่าน – ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ ศาสนาของท่าน และเพศที่ท่านสนใจ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาคู่ หรือการใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (”ข้อกำหนดการใช้บริการ”)

3.3. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
• เพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ เพื่อแจ้งข่าวสาร ประกาศ และข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้อกับการให้บริการ หรือเพื่อตอบข้อสงสัยหรือคำขอของผู้ใช้บริการ - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1
• เพื่อตรวจสอบการให้บริการ ความเหมาะสมของข้อมูล การทำตามกฎกติกาของแอพ การละเมิดข้อตกลงการใช้งาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ – ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 ข้อ 2.7 ข้อ 2.8
• เพื่อยืนยันตัวผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการแอบอ้างโปรไฟล์หรือรูปโปรไฟล์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานคนอื่น - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.6

3.4. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
• เพื่อเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 ข้อ 2.8
• เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ใช้บริการในกรณีที่มีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ หรือในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ข้อมูลที่ใช้ในวัตถุประสงค์นี้ได้แก่ข้อมูลในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 ข้อ 2.8 หรือข้อมูลอื่นๆตามแต่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
ข้อ 4. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 ของนโยบายฉบับนี้
• ผู้ใช้บริการคนอื่น ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
• บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับอนุญาตและมีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
• ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา สำรวจตลาด และการตลาด
• บุคคลหรือนิติบุคคล ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผล จัดเก็บ หรือวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท อาทิ Amazon Web Services , Google Cloud Platform , Firebase , Google Analytics , Facebook , Apple
• Payment gateway หรือบริษัทรับชำระเงิน ตามวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก
• หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
• ผู้ซื้อ หรือผู้สืบสิทธิ หรือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นต้องทราบในกรณีมีการซื้อขายหุ้น ควบรวม การขายกิจการ การปรับโครงสร้างทั่วไป หรือองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขาย หรือโอนลักษณะอื่นซึ่งสินทรัพย์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดของบริษัทไม่ว่าโดยการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันอันเกี่ยวกับระบบการให้บริการของบริษัท
ข้อ 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

5.1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
5.2. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไป เพื่อให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
5.3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กฎหมายกำหนด
5.4. สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน ท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้โดยการกดปุ่ม “ยกเลิกสมาชิก” (Delete Account) ได้เองในแอพพลิเคชั่น
5.5. สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน ท่านสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อด้วยตนเอง ในหน้าแก้ไขโปรไฟล์ในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
5.7. สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ประมวลผลไปแล้วภายหลังจากท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย และก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว
5.8. สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิ โดยติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลหรือเว็บไซต์ที่ระบุข้างล่าง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งการเพิกถอนหรือคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน บริษัทอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบริษัทไม่สามารถให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้อันเกิดจากการเพิกถอนหรือคำคัดค้านดังกล่าว
ข้อ 6. คุกกี้ (Cookies) และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้น มีความจำเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่น ๆ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

ผู้ใช้บริการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตนเองเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากนี้ บุคคลภายนอก อาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน ตามประวัติกิจกรรมการของเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รวมรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
ข้อ 7. ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่ท่านกดออกจากระบบ (Log out) หรือลบแอพพลิเคชั่นออกจากอุปกรณ์ เนื่องจากท่านยังสามารถกลับมาใช้บริการได้ในภายหลัง ถ้าท่านต้องการแจ้งให้บริษัทหยุดประมวลผลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ ท่านต้องกดปุ่ม “ยกเลิกสมาชิก” (Delete account) หรือทำการแจ้งขอใช้สิทธิตามมาทางบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ข้อ 8. ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันข้อมูลของท่านไม่ให้รั่วไหลอันเนื่องมาจากแฮกเกอร์ (Hacker) และบริษัทจะจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือจัดเก็บแบบไม่ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้บริการมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดการใช้บริการของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการอันใดเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดใดต่อบริษัทหรือผู้อื่นโดดเด็ดขาด
ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะสแปม (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือไวรัส (Virus) นั้น ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หากผู้ใช้บริการต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง
ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยอาจจะทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น การที่ผู้ใช้บริการได้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทภายหลังทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว ถือว่าผู้ใช้บริการยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมที่ได้ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการด้วย
ข้อ 11. สิทธิของบริษัท
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ข้างต้น

บริษัทมีสิทธิเข้าตรวจสอบบันทึกการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น
ข้อ 12. การติดต่อบริษัท
ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด หรือ มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

บริษัทฟุกัง จำกัด
เลขที่40 อาคารเอส เอ็น พี ห้อง503-504 ซอยสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ10260
เว็บไซต์ https://www.koo-up.com
อีเมล์ contact@koo-up.com

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ
https://www.koo-up.com/form_right_request.php
วันที่แก้ไขล่าสุด 1 มิถุนายน 2565

Privacy Policy

This privacy policy ("Policy") describes how Fugang Co., Ltd. ("Fugang Co., Ltd.", "we", "us" or "our") collects, protects and uses the personally identifiable information ("Personal Information") you ("User", "you" or "your") may provide in the Kooup mobile application and any of its products or services (collectively, "Mobile Application" or "Services"). It also describes the choices available to you regarding our use of your personal information and how you can access and update this information. This Policy does not apply to the practices of companies that we do not own or control, or to individuals that we do not employ or manage.

Collection of personal information

We receive and store any information you knowingly provide to us when you create an account, publish content, make a purchase, fill any online forms in the Mobile Application. When required this information may include your email address, name, phone number, address, credit card information, bank information, or other Personal Information. You can choose not to provide us with certain information, but then you may not be able to take advantage of some of the Mobile Application's features.

Collection of non-personal information

When you open the Mobile Application our servers automatically record information that your device sends. This data may include information such as your device's IP address and location, device name and version, operating system type and version, language preferences, information you search for in our Mobile Application, access times and dates, and other statistics.

Managing personal information

You are able to access, add to, update and delete certain Personal Information about you. The information you can view, update, and delete may change as the Mobile Application or Services change. When you update information, however, we may maintain a copy of the unrevised information in our records. We will retain your information for as long as your account is active or as needed to provide you Services. Some information may remain in our private records after your deletion of such information from your account. We will retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements. We may use any aggregated data derived from or incorporating your Personal Information after you update or delete it, but not in a manner that would identify you personally.

Use of collected information

Any of the information we collect from you may be used to personalize your experience; improve our Mobile Application; improve customer service and respond to queries and emails of our customers; process transactions; send notification emails such as password reminders, updates, etc; run and operate our Mobile Application and Services. Non-personal information collected is used only to identify potential cases of abuse and establish statistical information regarding Mobile Application traffic and usage. This statistical information is not otherwise aggregated in such a way that would identify any particular user of the system.

Billing and payments

We use third-party payment processors to assist us in processing your payment information securely. Such third-party processors' use of your Personal Information is governed by their respective privacy policies which may or may not contain privacy protections as protective as this Privacy Policy. We suggest that you review their respective privacy policies.

Children

We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 13. If you are under the age of 13, please do not submit any personal information through our Mobile Application or Service. We encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personal information through our Mobile Application or Service without their permission. If you have reason to believe that a child under the age of 13 has provided personal information to us through our Mobile Application or Service, please contact us.

Newsletters

We offer electronic newsletters to which you may voluntarily subscribe at any time. You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or by contacting us. However you will continue to receive essential transactional emails.

Remarketing

We also may permit certain third-party companies to help us tailor advertising that we think may be of interest to users and to collect and use other data about user activities in the Mobile Application. These companies may deliver ads that might place cookies and otherwise track user behavior.

Advertisement

We may display online advertisements and we may share aggregated and non-identifying information about our customers that we collect through the registration process or through online surveys and promotions with certain advertisers. We do not share personally identifiable information about individual customers with advertisers. In some instances, we may use this aggregated and non-identifying information to deliver tailored advertisements to the intended audience.

Affiliates

We may disclose information about you to our affiliates for the purpose of being able to offer you related or additional products and services. Any information relating to you that we provide to our affiliates will be treated by those affiliates in accordance with the terms of this Privacy Policy.

Links to other mobile applications

Our Mobile Application contains links to other mobile applications that are not owned or controlled by us. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other mobile applications or third parties. We encourage you to be aware when you leave our Mobile Application and to read the privacy statements of each and every mobile application that may collect personal information.

Information security

We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards in an effort to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of personal information in its control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed. Therefore, while we strive to protect your personal information, you acknowledge that (i) there are security and privacy limitations of the Internet which are beyond our control; (ii) the security, integrity, and privacy of any and all information and data exchanged between you and our Mobile Application cannot be guaranteed; and (iii) any such information and data may be viewed or tampered with in transit by a third-party, despite best efforts.

Data breach

In the event we become aware that the security of the Mobile Application has been compromised or users Personal Information has been disclosed to unrelated third parties as a result of external activity, including, but not limited to, security attacks or fraud, we reserve the right to take reasonably appropriate measures, including, but not limited to, investigation and reporting, as well as notification to and cooperation with law enforcement authorities. In the event of a data breach, we will make reasonable efforts to notify affected individuals if we believe that there is a reasonable risk of harm to the user as a result of the breach or if notice is otherwise required by law. When we do we will send you an email.

Legal disclosure

We will disclose any information we collect, use or receive if required or permitted by law, such as to comply with a subpoena, or similar legal process, and when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request. In the event we go through a business transition, such as a merger or acquisition by another company, or sale of all or a portion of its assets, your user account and personal data will likely be among the assets transferred.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this privacy policy relating to the Mobile Application or Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Policy in the Mobile Application. When we do we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Mobile Application after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By using the Mobile Application or its Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to use or access the Mobile Application and its Services.

Contacting us

If you have any questions about this Policy, please contact us.
This document was last updated on January 31, 2017

contact@koo-up.com