นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่ 01/12/2019

นโยบายความเป็นส่วนตัวบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเว็บไซต์ (Website) "www.koo-up.com" และแอพพลิเคชั่น (Application) "Kooup" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android") เป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้นบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทเท่านั้นบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือใน ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆผู้ใช้บริการที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น


ข้อ 1. บทนิยาม


ข้อกำหนดการใช้บริการ หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Kooup


บริษัท หมายถึง บริษัท ฟุกัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) www.koo-up.com รวมถึงแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "Kooup" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")


เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ (Website) www.koo-up.com


แอพพลิเคชั่น หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "Kooup" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")


ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น


ข้อ 2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้2.1 ข้อมูลส่วนตัวจาก Facebook
หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น โดยผ่านทางบัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook) บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook) ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการเฟซบุ๊ก (Facebook) บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
2.2 รูปภาพ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด
บริษัทจะเก็บรูปโปรไฟล์ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ตอนสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นข้อมูลไว้ใช้สำหรับการให้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
2.3 ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
บริษัทจะเก็บที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ตอนสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เพื่อบริษัทจะทำการส่งจดหมายข่าว การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ
2.4 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการได้กรอกไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นแต่อย่างใด ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการกรอกในขั้นตอนการชำระเงินบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นจะถูกใช้เพื่อชำระเงินผ่านระบบชำระเงิน Online Payment และเมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะไม่ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวในระบบของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
2.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการกรอกหรือนำเข้าสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือการใช้บริการ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลการต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เช่น ส่วนสูง การศึกษา อาชีพ งานอดิเรก เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการค้นหา ประวัติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ประวัติการใช้บริการ พิกัดที่อยู่ (Location) รูปภาพ การสนทนา หรือข้อมูลอื่นใด เป็นต้น


ข้อ 3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้บริการหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้- เพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น
- เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้บริการ
- เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
- เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการหรือที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอจากบริษัทเมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีใช้บริการกับบริษัท หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวได้ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัท และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขออื่นใดบริษัทอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือสำหรับ วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ใช้บริการให้สำเร็จ จัดการบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการ จัดการความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้ใช้บริการ การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การร้องขออื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้นบริษัทอาจแสดงรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งอาจจะยังมิได้สมัครเป็นสมาชิกกับบริษัท ได้เห็นรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการ


ข้อ 4. การเพิกถอนความยินยอมผู้ใช้บริการอาจส่งการเพิกถอนหรือคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนแก่บริษัทได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งการเพิกถอนหรือคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน บริษัทอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบริษัทไม่สามารถให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้บริการได้อันเกิดจากการเพิกถอนหรือคำคัดค้านดังกล่าว


ข้อ 5. ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวซึ่งจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันข้อมูลของท่านไม่ให้รั่วไหลอันเนื่องมาจากแฮก์เกอร์ (Hacker) และบริษัทจะจัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้บริการมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่างเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดการใช้บริการของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการอันใดเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดใดต่อบริษัทหรือผู้อื่นโดดเด็ดขาด


ข้อ 6. ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัสข้อมูลขยะสแปม (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือไวรัส (Virus) นั้น ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หากผู้ใช้บริการต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง


ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยอาจจะทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น การที่ผู้ใช้บริการได้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทภายหลังทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว ถือว่าผู้ใช้บริการยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมที่ได้ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการด้วย


ข้อ 8. สิทธิของบริษัทผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ข้างต้นบริษัทมีสิทธิเข้าตรวจสอบบันทึกการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น


ข้อ 9. การติดต่อบริษัทหากผู้ใช้บริการต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อบริษัทได้ผ่านทางอีเมล์ contact@koo-up.com


Privacy Policy

This privacy policy ("Policy") describes how Fugang Co., Ltd. ("Fugang Co., Ltd.", "we", "us" or "our") collects, protects and uses the personally identifiable information ("Personal Information") you ("User", "you" or "your") may provide in the Kooup mobile application and any of its products or services (collectively, "Mobile Application" or "Services"). It also describes the choices available to you regarding our use of your personal information and how you can access and update this information. This Policy does not apply to the practices of companies that we do not own or control, or to individuals that we do not employ or manage.

Collection of personal information

We receive and store any information you knowingly provide to us when you create an account, publish content, make a purchase, fill any online forms in the Mobile Application. When required this information may include your email address, name, phone number, address, credit card information, bank information, or other Personal Information. You can choose not to provide us with certain information, but then you may not be able to take advantage of some of the Mobile Application's features.

Collection of non-personal information

When you open the Mobile Application our servers automatically record information that your device sends. This data may include information such as your device's IP address and location, device name and version, operating system type and version, language preferences, information you search for in our Mobile Application, access times and dates, and other statistics.

Managing personal information

You are able to access, add to, update and delete certain Personal Information about you. The information you can view, update, and delete may change as the Mobile Application or Services change. When you update information, however, we may maintain a copy of the unrevised information in our records. We will retain your information for as long as your account is active or as needed to provide you Services. Some information may remain in our private records after your deletion of such information from your account. We will retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements. We may use any aggregated data derived from or incorporating your Personal Information after you update or delete it, but not in a manner that would identify you personally.

Use of collected information

Any of the information we collect from you may be used to personalize your experience; improve our Mobile Application; improve customer service and respond to queries and emails of our customers; process transactions; send notification emails such as password reminders, updates, etc; run and operate our Mobile Application and Services. Non-personal information collected is used only to identify potential cases of abuse and establish statistical information regarding Mobile Application traffic and usage. This statistical information is not otherwise aggregated in such a way that would identify any particular user of the system.

Billing and payments

We use third-party payment processors to assist us in processing your payment information securely. Such third-party processors' use of your Personal Information is governed by their respective privacy policies which may or may not contain privacy protections as protective as this Privacy Policy. We suggest that you review their respective privacy policies.

Children

We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 13. If you are under the age of 13, please do not submit any personal information through our Mobile Application or Service. We encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personal information through our Mobile Application or Service without their permission. If you have reason to believe that a child under the age of 13 has provided personal information to us through our Mobile Application or Service, please contact us.

Newsletters

We offer electronic newsletters to which you may voluntarily subscribe at any time. You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or by contacting us. However you will continue to receive essential transactional emails.

Remarketing

We also may permit certain third-party companies to help us tailor advertising that we think may be of interest to users and to collect and use other data about user activities in the Mobile Application. These companies may deliver ads that might place cookies and otherwise track user behavior.

Advertisement

We may display online advertisements and we may share aggregated and non-identifying information about our customers that we collect through the registration process or through online surveys and promotions with certain advertisers. We do not share personally identifiable information about individual customers with advertisers. In some instances, we may use this aggregated and non-identifying information to deliver tailored advertisements to the intended audience.

Affiliates

We may disclose information about you to our affiliates for the purpose of being able to offer you related or additional products and services. Any information relating to you that we provide to our affiliates will be treated by those affiliates in accordance with the terms of this Privacy Policy.

Links to other mobile applications

Our Mobile Application contains links to other mobile applications that are not owned or controlled by us. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other mobile applications or third parties. We encourage you to be aware when you leave our Mobile Application and to read the privacy statements of each and every mobile application that may collect personal information.

Information security

We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards in an effort to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of personal information in its control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed. Therefore, while we strive to protect your personal information, you acknowledge that (i) there are security and privacy limitations of the Internet which are beyond our control; (ii) the security, integrity, and privacy of any and all information and data exchanged between you and our Mobile Application cannot be guaranteed; and (iii) any such information and data may be viewed or tampered with in transit by a third-party, despite best efforts.

Data breach

In the event we become aware that the security of the Mobile Application has been compromised or users Personal Information has been disclosed to unrelated third parties as a result of external activity, including, but not limited to, security attacks or fraud, we reserve the right to take reasonably appropriate measures, including, but not limited to, investigation and reporting, as well as notification to and cooperation with law enforcement authorities. In the event of a data breach, we will make reasonable efforts to notify affected individuals if we believe that there is a reasonable risk of harm to the user as a result of the breach or if notice is otherwise required by law. When we do we will send you an email.

Legal disclosure

We will disclose any information we collect, use or receive if required or permitted by law, such as to comply with a subpoena, or similar legal process, and when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request. In the event we go through a business transition, such as a merger or acquisition by another company, or sale of all or a portion of its assets, your user account and personal data will likely be among the assets transferred.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this privacy policy relating to the Mobile Application or Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Policy in the Mobile Application. When we do we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Mobile Application after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By using the Mobile Application or its Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to use or access the Mobile Application and its Services.

Contacting us

If you have any questions about this Policy, please contact us.
This document was last updated on January 31, 2017

contact@koo-up.com